ترانزیت - 5

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد اول

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد دوم

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد سوم

در حاشیه مطلب – رز شیطان و رز خدا (Satan Rose & God Rose)

یکی از حرکاتی که سیاره زهره حین حرکت مداری خود انجام می دهد،موسوم به رقص زهره یاحرکت قهقرائی زهره است :

(The FiveRetrograde Paths Of Venus). سیاره زهره هر زمان که به زمین نزدیک می شود (اوقات مقارنه) شروع به انجام چنین حرکاتی(Loopیا حلقه زدن) می نماید!مطابق تقویم هلالی، سیاره زهره هر 584 روز یکبار از کنار زمین عبور می کند. بعبارتی در طی هر هشت سال پنج مرتبه.از اتصال نقاط این پنج عبور به یکدیگر بر روی مدار سیاره زهره، شکل ستاره پنج پر پدید می آید.اما عجیب تر از آن شکل یک گل رز است که از امتداد مسیر حرکات ترقصی)یا پنج گردش حلقوی)سیاره زهره مماس با محور زمین پدید می آید!

Venus Rose - 5 Conjunctions over 8 years creates this image

 

گویا شیاطین خواسته اند به این وسیله قدرت و توانائی خود را به نمایش بگذارند!اما همگی می دانیم و آنها نیز می دانند که قدرت خداوند برترین قدرتهاست و اوست که همیشه پیروز است!

سحابی رزت مشتی محکم بر دهان شیاطین!

اما پروردگار متعال مثل همیشه با قدرت بی منتهی خویش همه کس را مات کرده!سحابی رزت (NGC 2237) در صورت فلکی تک شاخ گواهی  بر این مدعاست!

مایر دگانی مولف کتاب "نجوم به زبان ساده" در باره این سحابی چنین می نویسد :
" سحابی رزت(گل سرخ) ! آیا نامی زیبنده تر بر این سحابی می توان نهاد؟ این سحابی از انواع گسیلشی است که در میان آن یک خوشه باز از ستاره های جوان و پر نور جای دارد.باد های ستاره ای این دسته ستارگان حفره ای در مرکز سحابی پدید آورده اند.نور فرابنفش ستاره های داغ خوشه باعث درخشش سحابی می شود.قطر سحابی رزت 100 سال نوری و فاصله آن از ما 5000 سال نوری است.سحابی رزت را با تلسکوپی کوچک هم می توان دید."

(ثبت نظرات)

/ 0 نظر / 145 بازدید