ترانزیت - 1

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد اول

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد دوم

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد سوم

الف -  پایگاه شیطان(سیاره زهره)-

گردش منطقی یا صحیح(Anticlockwise)
گردش غیرمنطقی یا معکوس(Clockwise)

 گوئی قانونی نوشته یا نانوشته وجود دارد که می گوید:

 تمامی ذرات عالم در گردش دورانی به دور خود یا به دور ذرات دیگر باید "خلاف جهت گردش عقربه های ساعت" گردش کنند.

به عبارتی دیگر جهت گردش هر ذره ای در عالم،آنتی کلاک(Anticlockwise)است،خواه این ذره از اجزاء داخلی اتم باشد یا یک کهکشان بسیار عظیم!

حتی در رقص یک پهلوان در گود زورخانه یا در رقص عرفانی سماع،رقص کنندگان به همین شکل به دور خود می چرخند...

یا گردش حاجیان گرد خانه خدا...

یا حتی کودکی که برای بازی به دور خود می چرخد و زمزمه "چرخ چرخ عباسی" سر می دهد،در خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخد...

بحث از این هم فراتر است.فرض کنید یک جسم دوار مثلاً یک توپ را در کف دستان خود دارید و می خواهید به آن چرخش دورانی بدهید،در چه جهتی آن را به حرکت در می آورید!؟

جهت گردش تمامی سیارات منظومه شمسی به دور خورشید همین گونه است!

حتی به نظر می رسد که دانشمندان علم فیزیک نیز جهت گردش یک ذره زیر اتمی را آنتی کلاک تصور می کنند!

گوئی این یک دستور ازلی است که در ضمیر ناخودآگاه نه تنها ما انسانها بلکه تمامی اجزاء جهان نوشته شده است:

 

چرخش، فقط در خلاف جهت عقربه های ساعت مجاز است!

 

به عکسهای پیوست توجه کنید.

 گردش حاجیان گرد کعبه: AntiClockWise   

                  

گردش الکترون به دور هسته: AntiClockWise

 چرخش در رقص عرفانی سماع: AntiClockWise

رقص یا چرخ پهلوانی در گود زورخانه: AntiClockWise 

                   جهت گردش یک کهکشان مارپیچی: AntiClockWise                            


                         
                          
                           جهت گردش یک طوفان دریائی: AntiClockWise
                                                       


  (ثبت نظرات)

/ 0 نظر / 117 بازدید