ترانزیت - 11

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد اول

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد دوم

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد سوم

ذکر شیاطین در قرآن -

آیاتی که در ذیل آمده است به قدری واضح و روشن در مورد شیاطین سخن گفته که جای هیچگونه بحثی را باقی نمی گذارد.

سوره اسراء – آیه 22 :با خدای یکتا خدای دیگری به خدائی مگیر که نکوهیده و خوار خواهی ماند.

سوره اسراء- آیه56: بگو آنهائی را که جز او خدا می پندارید بخوانید.نمی توانند بلا را از شما دورسازند یا آنرا نصیب دیگران کنند.

سوره اسراء- آیه 57 : آنهائی که کافران به خدائی می خوانند درصدد آنند که خود به درگاه پروردگارشان وسیله ای بیابند و مقرب ترین شوند...

سوره اسراء – آیه 67: چون در دریا شما را گزند رسد،همه آنهائی را که می پرستید از نظرتان محو می شوند...

سوره کهف – آیه50: ...آیا شما شیطان و فرزندانش را بجای من به دوستی می گیرید...

سوره کهف – آیه102: آیا کافران می پندارند که بجای من بندگان مرا به خدائی گیرند؟

سوره مریم – آیه 81: به غیر از الله خدایانی اختیار کردند که سبب عزتشان گردند.

سوره مریم – آیه 83: آیا ندیده ای که ما شیاطین را بسوی کافران فرستادیم تا آنها را برانگیزند؟

سوره مریم- آیه 68:به پروردگارت سوگند،آنها را با شیطانها گردمی آوریم،آنگاه همه رادراطراف جهنم به زانو می نشانیم.

سوره ابراهیم- آیه 22:چون کار فرازآید(به پایان رسد)شیطان گوید: خدابه شما وعده داد و وعده او درست بود،و من نیز به شما وعده دادم ولی وعده خود خلاف کردم...

سوره حجر- آیه96:آنان که باالله خدائی دیگرقائل می شوند،پس بزودی خواهند دانست.

سوره نحل- آیه20:آنهائی راکه به جای الله به خدائی می خوانند،نمی توانندچیزی بیافرینند،و خود مخلوقند.

سوره نحل- آیات 51و52:خداگفت:دو خدا را مپرستید و جز این نیست که اوست خدای یکتا.پس،از من بترسید.هرچه درآسمانها و زمین است از آن اوست و پرستش خاص اوست.آیا از غیرخدا می ترسید؟

سوره نحل- آیه86:و چون مشرکان آنان راکه شریک خدا می ساختند،ببینند،می گویند:ای پروردگارما،اینان شریکانی هستندکه ما به جای تو آنها را می خواندیم.آنان پاسخ می گویند که شمادروغ می گویید.

سوره انبیاء – آیه 99:اگر اینان خدایان می بودند به جهنم نمی رفتند و حال آنکه همه درجهنم جاویدانند.

سوره حج – آیه73: ...کسانی که آنها رابه جای الله به خدایی می خوانید،اگر همه گردآیند مگسی را نخواهند آفرید...

سوره مؤمنون- آیه117:آنکس که جز خدای یکتا خدای دیگری را می خواندکه به حقانیتش هیچ برهانی ندارد جزاین نیست که حسابش نزد پروردگارش خواهدبود.وکافران رستگار نمی شوند.

سوره فرقان- آیه3: سوای او خدایانی دیگر گرفتند که هیچ چیز نمی آفرینند و خود مخلوقند.نه مالک زیان خود هستند ونه سود خود،و مالک مرگ و زندگی و رستاخیز نیستند.

سوره فرقان- آیات 17و 18:روزی که آنان را با چیزهائی که سوای خدای یکتا می پرستیدند به محشرگرد آورد و سپس پرسد: آیا شما این بندگان مرا گمراه می کردید،یا آنها خود راه را گم کرده بودند؟ گویند: منزهی تو.ما را سزاوار نبوده است که جز تو کسی را به یاری گیریم.

نساء – آیه 120: به آنها وعده می دهد و به آرزوشان می افکند و شیطان آنان را جز به فریب وعده ندهد.

نساء – آیه 117:نمی خوانند سوای الله مگر الهه هائی را و نمی خوانند سوای الله مگر شیطانی سرکش را.

نساء – آیه 118: خدایش لعنت کرد.و شیطان گفت گروهی معین از بندگانت را به فرمان خویش می گیرم.

شعرا – آیات 210تا213: و این قرآن را شیاطین نازل نکرده اند.آنان نه درخور این کارند و نه توان آن دارند.شیاطین را از شنیدن وحی معزول داشته اند. پس با خدای یکتا خدای دیگری را مخوان تا مبادا در شمار مستحقان عذاب درآئی. 

اسراء - آیه 39 : ... با خدای یکتا خدای دیگری مپندار ...

رعد - آیه 16 : ... بگو ؛ آیا سوای او (الله) خدایانی برگزیده اید که قادر به سود و زیان خویش نیستند؟
... یا شریکانی که برای خدا قائل شده اند چیزهائی آفریده اند،همانند آنچه خدا آفریده است و آنان درباره آفرینش به اشتباه افتاده اند؟

رعد - آیه 33 : ... برای خدا شریکانی قائل شدند. بگو ؛ آنها را نام ببرید ...

نحل - آیه 73 : سوای خدا چیزهایی را می پرستند که ناتوانند و یارای آن ندارند که از آسمانها و زمین روزیشان دهند.

صافات - آیه 22 : آنان را که ستم می کردند و همپایگانشان و آنهایی را که به جای خدای یکتا می پرستیدند گردآورید.

انبیاء - آیه 82 : و گروهی از شیاطین برایش در دریا غواصی می کردند ...

فاطر - آیه 6 : شیطان دشمن شماست،او را دشمن گیرید. او فرمانبران خویش را فرا می خواند تا همه از دوزخیان باشند.

فاطر - آیه 13 : ... این است خدا پروردگار شما. فرمانروائی از آن اوست. چیزهائی را که سوای او به خدایی می خوانید مالک پوست میان هسته خرمایی هم نیستند.

فاطر - آیه 40 : بگو ؛ آن شریکانی را که به جای خدای یکتا می خواندید،دیدید؟ به من بنمایید که از این زمین چه چیز را آفریده اند؟ یا در آفرینش آسمان چه مشارکتی داشته اند ؟ ...

اعراف - آیه 27 : شیطان و طایفه اش از جایگاهی شما را می بینند که شما نمی توانید آنها را ببینید ...

لقمان - آیه 30 : ... خدای یکتا حق است،و هرچه جز او می خوانند باطل است و خداست بلند مرتبه و بزرگوار.

لقمان - آیه 11 : این آفرینش خداست. پس به من بنمایانید آنها که غیر او هستند چه آفریده اند ...

فرقان - آیه 42 : (کافران گویند)اگر به خاطر خدایانمان سرسختی نمی کردیم،(محمد)نزدیک بود که ما را از پرستششان گمراه کند ...

فرقان - آیه 55 : سوای خدای یکتا چیزهایی را می پرستند که به آنها نه سود می دهد و نه زیان. وکافر همواره پشتیبان مخالفان پروردگار خویش است.

یاسین - آیه 60 : ای فرزندان آدم،آیا با شما پیمان نبستم که شیطان را نپرستید،زیرا دشمن آشکار شماست؟

یاسین - آیات 74 و 75 : و به جای الله خدایانی اختیار کردند،بدان امید که یاریشان کنند.آنها (شیاطین) را یارای آن نیست که به یاریشان برخیزند، ولی اینان (کافران) همانند سپاهی به خدمتشان آماده اند.

انفال - آیه 48 : شیطان کردارشان را در نظرشان بیاراست و گفت: امروز از مردم کسى بر شما پیروز نمى‌شود و من پناه شمایم.ولى چون دو گروه  روبه‌رو شدند او باز گشت و گفت: من از شما بیزارم، که چیزهایى مى‌بینم که شما نمى‌بینید، من از خدامى‌ترسم که او به سختى عقوبت مى‌کند.

سباء - آیه 21 : و شیطان را بر آنان تسلطی نبود مگر آنکه می خواستیم معلوم داریم که چه کسانی به قیامت ایمان دارند و چه کسانی از آن در شک هستند ...

سباء - آیه 22 : بگو ؛ بخوانید کسانی را که جز خدای یکتا خدا می پندارید.مالک ذره ای در آسمانها و زمین نیستند و در آفرینش آن دو شرکتی نداشته اند و خدا را از میان آنها یاریگری نبوده است.

سباء - آیه 27 : بگو ؛ آنهایی را که شریک خدا پنداشتید به من نشان بدهید ...

سباء - آیه 41 : می گویند ؛ تو منزهی.تویی ولی ما، نه آنها.اینان جن ها را می پرستیدند و بیشترین به آنها ایمان داشتند.

ص - آیات  5و6 : آیا همه خدایان را یک خدا گردانیده است؟ و این چیزی شگفت است. مهترانشان به راه افتادند و گفتند ؛ بروید و بر پرستش خدایان خویش پایداری ورزید که این است چیزی که از شما خواسته شده.

(ثبت نظرات)

/ 0 نظر / 32 بازدید