لینک فهرست مقالات

بسم الله الرحمن الرحیم


دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد اول

 

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد دوم

 

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد سوم

 

"رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی"

آنچه که در پیش رو دارید یک هشدار جدیست!

این 2 مقاله که این بنده حقیر از حدود یکسال قبل به نوشتن آن همت گماشتم،در حکم یک زنگ خطر است!

زنگی که برای خطر قریب الوقوع ظهور امام کفر (شیطان یا دجال) به صدا درآمده است!

عزیزان ! تقاضای این نگارنده از شما این است که با حوصله و دقت نظر این دست نوشته را ملاحضه فرمائید و چنانچه در صحت آن به یقیین رسیدید،دیگران را نیز از این خطر آگاه نمائید. 

 

 

لینک فهرست مقاله   "ترانزیت"

 

مقدمه  ....................................................................................................... 0

الف – زهره، پایگاه شیطان!

گردش صحیح،گردش معکوس(1)! ....................................................................  1

گردش صحیح،گردش معکوس(2)! ....................................................................  2

حرکت وضعی زهره یا اطلاعات هک شده(1)!؟ ...................................................  3

حرکت وضعی زهره یا اطلاعات هک شده(2)!؟ .................................................... 4

گل رز خدا در مقابل رز شیطان! ........................................................................ 5

ظهور کفر(ترانزیت 2012) ................................................................................. 6

ابلیس یا دجال؟ ............................................................................................ 7

بناها و نمایه هائی از مسیح دروغین(1) ............................................................ 7

بناها و نمایه هائی از مسیح دروغین (2)  .......................................................... 8

مسیر ترانزیت ............................................................................................... 9

ب – ترانزیت، ظهور شیطان!

ملک شیطان! – ملک سلیمان! ...................................................................... 10

ذکر شیاطین در قرآن .................................................................................... 11

اذن دخول شیاطین(1)!  ................................................................................ 12

اذن دخول شیاطین(2)! ................................................................................. 13

تشکیل امپراطوری بدی و سیاهی .................................................................. 14

بحث در مورد فراماسون ................................................................................ 15

شیفته مسجد الاقصی! ...............................................................................  16

چرا منجی نمی آید!؟ ..................................................................................  16

ج – آرماگدون، فتنه شیطان!

چرا شیطان سلطنت می خواهد؟ ....................................................................17

دعوت از شیاطین! چرا؟ ................................................................................ 18

ما از قبل می دانستیم!ماهمه چیز را می دانستیم! ........................................... 19

رمز پیشگوئی های شیاطین ......................................................................... 19

متقاعد کردن شیطان مرپیروانش را! ...............................................................  20

داستان سعد معاذ و فشار قبر او ..................................................................... 20

کلمه کفر ................................................................................................... 21

مسیح دجال ............................................................................................... 22

آیا شیطانی هست؟ .................................................................................... 22

ابلیس از افسانه تا واقعیت ............................................................................ 22

گردش ابلیس-دجال بر روی زمین! ................................................................... 23

قدرت شیاطین و توانائی ابلیس-دجال ............................................................. 24

منظومه شمسی و شیاطین(1) ..................................................................... 25

منظومه شمسی و شیاطین(2) ..................................................................... 26

منظومه شمسی و شیاطین(3) ..................................................................... 27

منظومه شمسی و شیاطین(4) ..................................................................... 28

شرارت شیاطین یا شیطنت اشرار!؟ ................................................................ 29

براهین الوهیت! .......................................................................................... 30

رمزگشائی 666 عدد محبوب شیطان! .............................................................. 31

فوتبال و سینما ابزار ابلیس-دجال .................................................................... 32

مکر!قویترین حربه ابلیس-دجال(1) ................................................................... 33

معرفت یک دانشمند .................................................................................... 34

مکر!قویترین حربه ابلیس-دجال(2) ................................................................... 35

صیحه ....................................................................................................... 36

چگونگی بیعت یاران با حضرت ........................................................................ 37

آرماگدون ...................................................................................................  38

موخره ......................................................................................................  39

       

   لینک فهرست مقاله   "شیطان می آید"

 

الف – بخش نخست:

مقدمه بخش نخست .................................................................................... 1

معکوس گرائی نماد اصلی ابلیس  ................................................................... 3

ونوس ! سیاره معکوس .................................................................................. 7

ستاره پنج پر،پرچم ابلیس .............................................................................  8

666،تاریخ ظهور ابلیس!؟ .............................................................................. 14

پیشگوئی اقوام مایا ....................................................................................  15

واشنگتن،پایتخت ابلیس ............................................................................... 16

666 روی بارکد کالاها ....................................................................................17


 
ب – بخش دوم:

مقدمه بخش دوم  ........................................................................................ -

تجسم ابلیس! ..........................................................................................  19

مشتاقان ظهور ابلیس - لایل ظهور ابلیس......................................................... 24

11سپتامبر،پروژه احضار شیاطین ...................................................................  26

قربانی برای ابلیس! ..................................................................................... 30

چرا خداوند دخالتی نمی کند؟ ........................................................................ 32

موخره بخش دوم ......................................................................................... 33

 

(ثبت نظرات)

/ 0 نظر / 49 بازدید